Equipe “Tshiuku Sei Kan Basel 2”

Title Nom Club Grade Catégories
M. Mathieu Schoch Tshiku Sei Kan Basel 4Dan Open ; Team
M. Steven Roth Tshiku Sei Kan Basel kyu Challenger; Team
M. Erol Bilecen Tshiku Sei Kan Basel 1Dan Challenger; Team
M. Alexey Kamenev Tshiku Sei Kan Basel 3Dan Open ; Team
M. Oliver De Capitani Tshiku Sei Kan Basel 5Dan Open ; Team
M. Basil Schwendimann Tshiku Sei Kan Basel 1Dan Challenger; Team